pitagoras eta geogebra

https://www.geogebra.org/m/BnPMKV3z